NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

 Kajron *** DOBRO DOŠLI U NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE-NPSS 064-6780000, 0666777770 *** Kajron 

 

RASPISAN KONKURS ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE!

El. pošta Štampa PDF

  Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici 160 polaznika za stručno osposobljavanje za obavljanje policijskih poslova.

logo-cir

Konkurs preuzet sa sajta Centra za osnovnu policijsku obuku (COPO) www.copo.edu.rs

Republika Srbija 
Ministarstvo unutrašnjih poslova

raspisuje

KONKURS 
ZA UPIS 160 POLAZNIKA  X   KLASE U CENTAR ZA OSNOVNU POLICIJSKU OBUKU

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici 160 polaznika za stručno osposobljavanje za obavljanje policijskih poslova, i to: 50 polaznika za područje Policijske uprave u Novom Pazaru, 30 polaznika za područje Policijske uprave u Prijepolju i 80 polaznika za područje Policijske uprave u Novom Sadu.

Stručno osposobljavanje polaznika traje 12 meseci. 
 

USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu ima lice koje, pored opštih uslova za prijem u radni odnos u državnom organu, mora da ispunjava i posebne uslove, i to: 
1. da je državljanin Republike Srbije; 
2. da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji policijske uprave za koju konkuriše; 
3. da nema manje  od 18 a više od 26 godina starosti; 
4. da ima završenu srednju školu; 
5. da ne postoje bezbednosne smetnje za prijem u radni odnos u Ministarstvo; 
6. da ispunjava posebne uslove u pogledu zdravstvenog,  psihološkog, bazično- motoričkog statusa i drugih sposobnosti važnih za obavljanje policijskih poslova.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje nije položilo vozački ispit „B“ kategorije uz obavezu da ga položi u roku od tri godine od raspisivanja konkursa.

Konkurs sprovodi komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

NAČIN KONKURISANJA

Prijava na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 25. aprila 2012. godine, policijskim stanicama po mestu prebavilišta kandidata.  

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijava  (obrazac se može dobiti u policijskim stanicama ili skinuti sa linka );

originali  dokumenata: 
- uverenje o državljanstvu (da nije starije od šest meseci); 
- izvod iz matične knjige rođenih; 
- uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; 
- diploma o završenoj srednjoj školi (3-godišnjoj ili 4-godišnjoj); 
- izvod iz zdravstvenog kartona ordinirajućeg lekara, na obrascu koji se dobija u policijskoj stanici;

overene kopije: 
- svedočanstava za sve  razrede srednje škole; 
- lične karte; 
- vozačke dozvole „B“ kategorije, ukoliko ima položen vozački ispit.

POSTUPAK SA PRIJAVLJENIM KANDIDATIMA

Procedura traje od jedan do tri dana, u zavisnosti od rezultata ostvarenih prvog, odnosno drugog dana.

Lekarski pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja polaznika, sastoji se iz opšteg lekarskog pregleda, specijalističkih pregleda i testa na drogu, koje obavlja Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva u skladu sa utvrđenim kriterijumima. 
  
Opšti lekarski pregled je eliminacioni u smislu pristupanja specijalističkim pregledima.

Kandidati su obavezni da polažu kvalifikacioni ispit koji se sastoji iz provere jezičke kulture i pravopisa, provere psihološkog i bazično-motoričkog statusa i intervjua.

Svaka pojedinačna provera je eliminaciona za kandidate koji ne zadovolje definisane norme.

Prilikom provera kandidati se vode pod šifrom, što obezbeđuje potpunu ravnopravnost kandidata u procesu selekcije.

Kandidati koji su ispunili posebne uslove i položili kvalifikacioni ispit za upis u Centar, rangiraju se na osnovu zbirnih rezultata u sva četiri segmenta kvalifikacionog ispita. 
Po okončanju postupka sa prijavljenim kandidatima, Komisija utvrđuje konačnu rang listu kandidata.

Na osnovu konačne rang liste, odluku o prijemu kandidata donosi ministar.

Kandidat koji ne bude primljen pismeno se obaveštava u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

Na odluku,  kandidat može uložiti žalbu ministru, preko Centra, u roku od  osam dana od dana prijema obaveštenja.

Potpisivanjem ugovora o međusobnim pravima i obavezama polaznika osnovne policijske obuke i Ministarstva unutrašnjih poslova, kandidat dobija status polaznika osnovne policijske obuke. Ugovor se potpisuje u roku od najmanje pet dana pre početka obuke.

Obaveštavanje kandidata o prijemu na obuku, o mestu i vremenu potpisivanja ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između kandidata i Ministarstva, obavlja se najmanje deset dana pre početka obuke.

Umesto kandidata koji ne potpišu ugovor u predviđenom roku, pozvaće se drugi kandidat prema redosledu na konačnoj rang listi.

Kandidatima koji ne ispune opšte i posebne uslove predviđene konkursom za prijem ili ne polože kvalifikacioni ispit, uz pismeno obaveštenje, na kućnu adresu, vraća se i dokumentacija priložena uz prijavu na konkurs. 

Kandidati pozvani na prijemni ispit, snose putne troškove i troškove boravka. Ministarstvo snosi troškove lekarskog pregleda.

O vremenu polaganja prijemnog ispita kandidati će biti blagovremeno obavešteni.

PRAVA I OBAVEZE POLAZNIKA OSNOVNE POLICIJSKE OBUKE

Polaznik koji uspešno završi osnovnu policijsku obuku dobija uverenje i stiče mogućnost zasnivanja radnog odnosa u skladu sa zakonom, u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije u svojstvu pripravnika za policijskog službenika u policijskoj upravi za koju je konkurisao.

Takođe se obavezuje da po zasnivanju radnog odnosa, ostane na radu najmanje tri godine u policijskoj upravi. 
Polaznicima je u toku osnovne policijske obuke obezbeđen smeštaj i ishrana, kao i oprema neophodna za realizaciju nastavnih sadržaja, shodno ugovoru koji polaznik zaključuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Epuu
ADRESA CENTRA: 
 Srednja škola unutrašnjih poslova 
-Centar za osnovnu policijsku obuku 
Sremska Kamenica, ul. Železnička 22 
telefon 021/462-033; 462-539