NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

 Kajron Dobro došli u Nezavisni policijski sindikat Srbije-NPSS- +381 11 31 31 894, +381 64 678 00 00, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli    Kajron 

 

RASPISAN KONKURS ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE!

El. pošta Štampa PDF

  Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici 160 polaznika za stručno osposobljavanje za obavljanje policijskih poslova.

logo-cir

Konkurs preuzet sa sajta Centra za osnovnu policijsku obuku (COPO) www.copo.edu.rs

Republika Srbija 
Ministarstvo unutrašnjih poslova

raspisuje

KONKURS 
ZA UPIS 160 POLAZNIKA  X   KLASE U CENTAR ZA OSNOVNU POLICIJSKU OBUKU

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici 160 polaznika za stručno osposobljavanje za obavljanje policijskih poslova, i to: 50 polaznika za područje Policijske uprave u Novom Pazaru, 30 polaznika za područje Policijske uprave u Prijepolju i 80 polaznika za područje Policijske uprave u Novom Sadu.

Stručno osposobljavanje polaznika traje 12 meseci. 
 

USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu ima lice koje, pored opštih uslova za prijem u radni odnos u državnom organu, mora da ispunjava i posebne uslove, i to: 
1. da je državljanin Republike Srbije; 
2. da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji policijske uprave za koju konkuriše; 
3. da nema manje  od 18 a više od 26 godina starosti; 
4. da ima završenu srednju školu; 
5. da ne postoje bezbednosne smetnje za prijem u radni odnos u Ministarstvo; 
6. da ispunjava posebne uslove u pogledu zdravstvenog,  psihološkog, bazično- motoričkog statusa i drugih sposobnosti važnih za obavljanje policijskih poslova.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje nije položilo vozački ispit „B“ kategorije uz obavezu da ga položi u roku od tri godine od raspisivanja konkursa.

Konkurs sprovodi komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

NAČIN KONKURISANJA

Prijava na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno do 25. aprila 2012. godine, policijskim stanicama po mestu prebavilišta kandidata.  

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijava  (obrazac se može dobiti u policijskim stanicama ili skinuti sa linka );

originali  dokumenata: 
- uverenje o državljanstvu (da nije starije od šest meseci); 
- izvod iz matične knjige rođenih; 
- uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; 
- diploma o završenoj srednjoj školi (3-godišnjoj ili 4-godišnjoj); 
- izvod iz zdravstvenog kartona ordinirajućeg lekara, na obrascu koji se dobija u policijskoj stanici;

overene kopije: 
- svedočanstava za sve  razrede srednje škole; 
- lične karte; 
- vozačke dozvole „B“ kategorije, ukoliko ima položen vozački ispit.

POSTUPAK SA PRIJAVLJENIM KANDIDATIMA

Procedura traje od jedan do tri dana, u zavisnosti od rezultata ostvarenih prvog, odnosno drugog dana.

Lekarski pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja polaznika, sastoji se iz opšteg lekarskog pregleda, specijalističkih pregleda i testa na drogu, koje obavlja Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva u skladu sa utvrđenim kriterijumima. 
  
Opšti lekarski pregled je eliminacioni u smislu pristupanja specijalističkim pregledima.

Kandidati su obavezni da polažu kvalifikacioni ispit koji se sastoji iz provere jezičke kulture i pravopisa, provere psihološkog i bazično-motoričkog statusa i intervjua.

Svaka pojedinačna provera je eliminaciona za kandidate koji ne zadovolje definisane norme.

Prilikom provera kandidati se vode pod šifrom, što obezbeđuje potpunu ravnopravnost kandidata u procesu selekcije.

Kandidati koji su ispunili posebne uslove i položili kvalifikacioni ispit za upis u Centar, rangiraju se na osnovu zbirnih rezultata u sva četiri segmenta kvalifikacionog ispita. 
Po okončanju postupka sa prijavljenim kandidatima, Komisija utvrđuje konačnu rang listu kandidata.

Na osnovu konačne rang liste, odluku o prijemu kandidata donosi ministar.

Kandidat koji ne bude primljen pismeno se obaveštava u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

Na odluku,  kandidat može uložiti žalbu ministru, preko Centra, u roku od  osam dana od dana prijema obaveštenja.

Potpisivanjem ugovora o međusobnim pravima i obavezama polaznika osnovne policijske obuke i Ministarstva unutrašnjih poslova, kandidat dobija status polaznika osnovne policijske obuke. Ugovor se potpisuje u roku od najmanje pet dana pre početka obuke.

Obaveštavanje kandidata o prijemu na obuku, o mestu i vremenu potpisivanja ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između kandidata i Ministarstva, obavlja se najmanje deset dana pre početka obuke.

Umesto kandidata koji ne potpišu ugovor u predviđenom roku, pozvaće se drugi kandidat prema redosledu na konačnoj rang listi.

Kandidatima koji ne ispune opšte i posebne uslove predviđene konkursom za prijem ili ne polože kvalifikacioni ispit, uz pismeno obaveštenje, na kućnu adresu, vraća se i dokumentacija priložena uz prijavu na konkurs. 

Kandidati pozvani na prijemni ispit, snose putne troškove i troškove boravka. Ministarstvo snosi troškove lekarskog pregleda.

O vremenu polaganja prijemnog ispita kandidati će biti blagovremeno obavešteni.

PRAVA I OBAVEZE POLAZNIKA OSNOVNE POLICIJSKE OBUKE

Polaznik koji uspešno završi osnovnu policijsku obuku dobija uverenje i stiče mogućnost zasnivanja radnog odnosa u skladu sa zakonom, u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije u svojstvu pripravnika za policijskog službenika u policijskoj upravi za koju je konkurisao.

Takođe se obavezuje da po zasnivanju radnog odnosa, ostane na radu najmanje tri godine u policijskoj upravi. 
Polaznicima je u toku osnovne policijske obuke obezbeđen smeštaj i ishrana, kao i oprema neophodna za realizaciju nastavnih sadržaja, shodno ugovoru koji polaznik zaključuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Epuu
ADRESA CENTRA: 
 Srednja škola unutrašnjih poslova 
-Centar za osnovnu policijsku obuku 
Sremska Kamenica, ul. Železnička 22 
telefon 021/462-033; 462-539