NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

 Kajron *** DOBRO DOŠLI U NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE-NPSS 064-6780000, 0666777770 *** Kajron 

 

NEZAVISNI POLICIJSKI SINDIKAT SRBIJE

Test integriteta u policiji – skrivena kamera za policijace ili čarobni štapić protiv korupcije?

El. pošta Štampa PDF

            Beograd, 24.maj 2016. godine. O testu integriteta o policiji se govori već nekoliko godina, ali su ovaj test kao i još dve antikoruptivne mere našle svoje mesto u zakonodavstvu tek usvajanjem novog Zakona o policiji početkom ove godine. Na žalost, Zakon ne govori dovoljno o ovom testu integriteta pa ni sami policajci, kao ni javnost i građani ne znaju šta se pod ovim testom podrazumeva, ko će ga inicirati, kako će se sprovoditi, da li će biti preventivan ili represivan, da li služi za zastrašivanje policajaca, da li će postojati mogućnost zloupotrebe i obračuna sa „konkurencijom“... 

medija centar_2405

Zato je danas u Beogradu održana panel diskusija na kojoj su učestvovali Miloš Janković, zamenik Zaštitnika građana, kao i istraživači Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) Sofija Mandić i Saša Đorđević, dok se Radoš Mijatović, šef Odseka za opservaciju, dokumentovanje i primenu testa integriteta u MUP-u, iako najavljen, nije pojavio i tako uskratio policajcima, građanima i učesnicima panela priliku da dobiju odgovore na veoma važna pitanja koja se tiču testiranja integriteta policajaca.

Osnovna zamerka panelista je ta što je test integriteta u policiji samo definisan jednim članom Zakona o policiji, članom 230, u kojem nije objašnjeno na koji način će se testiranje sprovoditi, a detaljnije određenje će dati podzakonski akt koji bi trebalo da bude donet do februara 2017. godine. Kako su naveli istraživači BCBP-a radna verzija ovog akta postoji ali njima nije omogućeno da je vide.

„Mi smatramo da javnost nije dovoljno upoznata sa testom integriteta, kako je osmišljen i kako će se sprovoditi, da li će biti preventivan ili represivan, da li će testu biti podvrgnuti pojedinci ili grupe, da li će biti ciljani ili nasumični? Odgovore na ova pitanja smo želeli da čujemo od predstavnika MUP-a ali njegov nedolazak na ovaj panel dovoljno govori o njihovoj spremnosti na razgovor na ovu temu“ istakla je Sofija Mandić, istraživačica BCBP-a i jedna od autora publikacije „Testiranje integriteta policajaca“.

Ona je navela i da se test integriteta kako je osmišljem u MUP-u i donekle Zakonom o policiji ne uklapa u dozvoljeni okvir ograničavanja prava i u postojeća pravila u krivičnom postupku, jer su same izjave predstavnika MUP-a u javnosti ukazale na to da će to biti „tajne mere“ a Zakonom o krivičnom postupku je precizirano da tajne metode za prikupljanje podataka, odnosno posebne dokazne radnje, mogu preduzeti samo ODLUKOM SUDA, na obrazloženi predlog javnog tužioca.

Mandić je naglasila i da policajci imaju pravo kao i svi građani Srbije, da ih ne treba zastrašivati i predložila da ako postoji sumnja da se neki policijski službenik bavi korputivnim radnjama da tada treba primeniti odredbe Zakona o krivičnom postupku a da bi podzakonskim aktom trebalo uvesti test integriteta kao vrstu preventivnog testa, koji bi bio najavljen i koji bi pokazao policijskim službenicima na koje sve situacije mogu naići u praksi i kako u tim slučajevima postupati.

Panelisti su se složili da su rezultati istraživanja po kojem samo 4% građana veruje da ne postoji korupcija u policiji alarmantni i da je to višedecenijski problem, koji se ne može rešiti testom integriteta.

Oni ističu da je veliki problem i to što Sektor unutrašnje kontrole vrši kontrolni nadzor svih zaposlenih u MUP-u, a da bi jedan sistem dobro funkcionisao potrebno je da postoji i unutrašnja i spoljašnja kontrola.

„SUK je suštinski za svoj rad odgovoran Ministru policije. Tu se postavlja pitanje kad ovaj Sektor dođe do određenih saznanja o koruptivnim radnjama, ko odlučuje o daljim koracima, i da li treba obavestiti Javnog tužioca, je l Ministar? Ta podređenost Ministru je upravo i bila naša kritika Zakona o policiji“ istakao je Miloš Janković, zamenik Zaštitnika građana.

Janković se naglasio da se danas donose zakoni „na kilogram“ i da nas očigledno očekuje izmena ovog Zakona u policiji koji je stupio na snagu u februaru 2016. godine.

Saša Đorđević, istraživač BCBP-a istakao je da je praksa u Evropi, SAD-u i Australiji različita kada je reč o testu integriteta i načinima utvrđivanja postojanja korupcije u policiji. On se sprovodi od sedamdesetih godina prošlog veka i ne postoji jedinstven model testiranja već se razlikuje od države do države i njihovih potreba u praksi, negde je preventivan, negde je indikator za pokretanje disciplinskog postupka a negde služi za napredovanje u praksi.

„Kod nas se pominje od 2012. godine i predstavljen je kao neki „čarobi štapić“ koji će uz kontrolu imovine da reši pitanje korupcije u policiji - a neće, potrebno je uraditi mnogo više u borbi protiv korupcije od testa integriteta. Smatram da je žalosno što danas srpski policajci ne znaju proceduru ovog testa, ko će ga inicirati – Ministar, Direktor policije, rukovodioci?“ istakao je Đorđević i zaključio da ako se test integriteta ne uredi na valjan način može da prouzrokoje velike probleme u policiji.

Učesnici diskusije zaključili su da je test integriteta neophodno urediti zakonom a ne podzakonskim aktom, da testiranje treba da bude u skladu sa ljudskim pravima, da je potrebno izmeniti Zakonik o krivičnom postupku i ovlastiti SUK da bude predlagač za odobrenje posebnih dokaznih radnji, kao i da treba obezbediti nezavisnost rada SUK-a. Takođe je potrebno obezbediti finansijske i materijalne uslove za rad SUK-a koji trenutno u pojedinim gradovima nema ni prostorije ni adekvatnu opremu. Preporuka je i da se podzakonskim aktom uredi testiranje integriteta da bude preventivna mera a ne mera suzbijanja korupcije u MUP-u, kao i da se uspostavi zakonska veza između rezultata testiranja i napredovanja u MUP-u.

 

                                                                                                            InfoNPSS!

 

           

 

 

NPSS dobio odgovor na dopis Predsedniku Vlade

El. pošta Štampa PDF

          Beograd, 27.maj 2016.godine. Nezavisni policijski sindikat Srbije dobio je odgovor na dopis koji je uputio Predsedniku Vlade još 17.marta 2016. godine u kojem ga obaveštava o događanjima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, iznoseći sve probleme sa kojima se zaposleni u ovom sektoru susreću, naročito ističući nezakonitu situaciju zvanu „analiza rizika“ i sveprisutni strah od otkaza policajaca i drugih zaposlenih u MUP-u. Tom prilikom NPSS je istakao štetnost pojedinih članova Zakona o policiji, kao i lošu materijalnu situaciju policajaca nakon umanjenja primanja i dnevnica. 

npss i_mup

U odgovoru koji je stigao 24.maja od Kabineta ministra policije, kome je kabinet Predsednika Vlade ustupio ovaj dopis, ističe se da je novi Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta stupio na snagu 04.marta 2016. godine i da u njemu NISU sistematizovana radna mesta „analiza rizika“, a da će se raspoređivanje na radna mesta utvrđena ovim Pravilnikom izvršiti u roku od 90 dana, dakle do 2.juna.

Dopis potvrđuje ono što je svima i bilo jasno, a to je da 1.12.2015. godine donet Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta da bi se neka radna mesta ukinula, na nekima smanjio broj potrebnih radnika i da bi se uvela ta čuvena „analiza rizika“ za one koje su rukovodioci obeležili kao „prekobrojne“ ili „nepodobne“.

Dalje se navodi kako je tekao razvoj događaja koji je uznemirio bar 1500 ljudi, koliko ih je dobilo rešenje o premeštaju, a uneo nemir i kod ostalih zaposlenih koji su strepeli da li će biti još koji „krug“ premeštaja u „analizu rizika“. Ističe se i da je formirana Komisija za analizu rešenja za premeštaje, u kojoj su učestvovali reprezentativni sindikati u policiji, Nezavisni sindikat policije i Policijski sindikat Srbije koji su na ovaj način dali legitimitet ovakvom načinu obračunavanja sa „viškom“ zaposlenih. Tom prilikom je 400 ljudi koje je premešteno na novo radno mesto „analize rizika“ vraćeno na staro radno mesto.

Kabinet nas takođe, u ovom dopisu obaveštava da je Žalbenoj komisiji Vlade Srbije od MUP-a, iz Sektora za ljudske odnose stiglo 76 žalbi, kojima je Komisija ukinula rešenja i vratila ih na ponovno odlučivanje prvostepenom organu, odnosno MUP-u.

Kada je reč o mogućim novim otpuštanjima u policiji, u dopisu se navode razlozi za raskid radnog odnosa na osnovu odredbi Zakona o policiji. Ono na šta je NPSS mesecima pre usvajanja ovog Zakona upućivao i zbog čega je neumorno slao amandmane i komentar na predlog Zakona i predlagaču i svim relevantnim institucijama je, postojanje člana 172. prema kojem se zaposlenom raskida radni odnos ako je prestao da ispunjava uslove za zasnivanje radnog odnosa (čl.138). To praktično znači da će se raskinuti radni odnos onoj osobi protiv koje se vodi krivični postupak za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti. Sporni su I razlozi za raskid radnog odnosa koji se odnose na bezbednosne provere i smetnje kao i na činjenicu da će bez posla ostati onaj koji dva puta uzastopno dobije negativnu ocenu, čime se ostavlja dosta prostora za zloupotrebu.

“Bezbednosne smetnje nisu uređene zakonskom regulativom već se proizvoljno utvrđuju od strane neposrednih rukovodioca što je nedopustivo. NPSS je sve vreme upravo na to i ukazivao, sramno je da se sudbina zaposlenih nalazi samo u rukama neposrednog rukovodioca”, naglasio je Miloš Jelenković, predsednik NPSS-a. milos veliki

Srećom, sa primenom ovog člana se zastalo jer je podnet zahtev za ocenu ustavnosti, pa se čeka odluka Ustavnog suda, koja će, nadamo se, biti na strain zdravog razuma, prava i pravde.

Dopis MUP-a možete da pročitate ovde.

                                                                                                    

                                                                                                             InfoNPSS!

                                                                                                          

                                                                                                           

SRAMOTA! VLADA IZIGRALA DOGOVOR

El. pošta Štampa PDF

Beograd, 21. decembar 2010. (INFO NPSS)  - Samo dve godine nakon formiranja vlada je pokazala puno lice. Ni najobičniji dogovor nije u stanju da ispoštuje.  Iako je premijer Srbije nedavno sa sindikatima potpisao sporazum da će žene u penziju odlaziti kao i do sada, da će se revidirati predlog odlaska po osnovu beneficiranog radnog staža,  u zakonu ne piše tako.– Najniže penzije po novom propisu još niže, a policajci će na  penziju čekati još duže.  

Najnovije istraživanje poverenja u sindikate je samo potvrdilo činjenicu da se sindikatima malo veruje, jer ih ne odlikuje solidarnost i spremnost na saradnju, sindikalna rukovodstva ne krasi međusobno poverenje, ali ni sindikalno članstvo jednog sindikata ne veruje drugima.

U takvom ambijentu nije ni čudo što vlada ne uzima za ozbiljno sindikate kao socijalne partnere, a kada je policija u pitanju- najava primene Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike i ostale zaposlene u policiji je pod ozbiljnim znakom pitanja.

Nakon ignorisanja plaćanja noćnog i prekovremenog rada, velike prevare sa reformom PIO, postavlja se pitanje -  možemo li im uopšte  verovati da će se Kolektivni ugovor i primenjivati?


Sindikati: vlada izigrala penzionere

Beograd, 21. decembra 2010. godine (POLITIKA) - Iako je premijer Srbije sa sindikatima potpisao sporazum da će žene u penziju odlaziti kao i do sada, u zakonu ne piše tako.– Najniže penzije po novom propisu još niže. – Orbović kaže da u vladi nema kome više da veruje

Žene će od Nove godine u penziju odlaziti po novim pooštrenim uslovima, s 35 godina staža osiguranja i najmanje 53 godine i četiri meseca života. Time je izigran sporazum potpisan između predstavnika sindikata i premijera Mirka Cvetkovića kada je dogovoreno da će se u penziju odlaziti po starom zakonu, a da će pomeranje starosne granice za žene početi tek od 1. januara 2013. godine, potvrdio je juče za „Politiku” dr Rajko Kosanović, član Radne grupe za reformu penzijskog sistema ispred Saveta samostalnih sindikata Srbije.

– U vraćenom predlogu Zakona o PIO, objavljenom na sajtu Skupštine Srbije, u članu 69. doslovce piše da „pravo na starosnu penziju od 1. januara 2011. godine osiguranik stiče kad navrši 40 (muškarac), odnosno 35 godina (žena) staža osiguranja i najmanje 53 godine i četiri meseca života” – predočava Kosanović.

Dakle, staž osiguranja miruje do 2013, ali se menja starosna granica.

Penzioneri ništa bolje nisu prošli ni kada je u pitanju učešće najniže penzije od 27 odsto u prosečnoj zaradi. Ukoliko zakon ovako bude prošao Skupštinu, dakle bez mogućnosti da se amandmanima izmeni i novi predlog prilagodi sporazumu koji je potpisan s premijerom, najniža penzija, koja bi po novom zakonu trebalo da iznosi 27 odsto od prosečne zarade, biće manja od sadašnje najniže penzije, jer će se usklađivati sa zaradama bez poreza i doprinosa.

Članom 28. predloga Zakona o penzijama predviđeno je da najniža penzija iznosi 27 procenata iznosa prosečne zarade zaposlenih bez poreza i doprinosa u prethodnoj godini, kaže Milan Nenadić, predsednik Saveza penzionera Vojvodine. Ovakvim „novinama” u zakonu penzioneri, koji ionako teško žive, dodatno će biti oštećeni.

– Da je usvojen predlog Saveza penzionera Vojvodine zajedno sa sindikatima da najniža penzija iznosi 25 odsto prosečne zarade, penzioneri s najnižim primanjima bi bili zaštićeni na sadašnjem nivou gde najniži iznos penzije učestvuje u prosečnoj zaradi bez poreza i doprinosa sa oko 33 odsto – podseća Nenadić.

Nedopustivo je, kaže dr Rajko Kosanović, i da su predlozi Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Zakona o PIO u delu koji se tiče budućeg usklađivanja penzija u potpunoj suprotnosti, iako je trebalo da se podudaraju.

Prema novom predlogu Zakona o PIO, u članu 77. stoji da će se penzije od 1. decembra 2010. godine usklađivati tako što će se povećati za dva odsto, dok se u Zakonu o budžetskom sistemu navodi da će se usklađivati s rastom potrošačkih cena u poslednjih šest meseci. Da su zakoni usaglašeni, kako je bilo najavljeno, to bi značilo da će penzije od januara biti više za pet do šest odsto, a ne za dva procenta.

Što se tiče usklađivanja penzija posle 2012. godine, kada bi njihovo povećanje moglo da zavisi ne samo od rasta potrošačkih cena već i od rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj kalendarskoj iznad četiri odsto, Nenadić kaže da ovakvim predlogom penzioneri ne mogu očekivati realan rast penzija, jer je teško očekivati da će BDP biti viši od četiri odsto. Odloženo je i usklađivanje penzija s rastom BDP-a i umesto u aprilu startovaće od oktobra.

Dakle, nije definisano na šta se tačno odnosi ovo najavljeno povećanje od dva odsto i sa čim se zapravo penzije usklađuju. Ako se tome doda i usklađivanje od 1. aprila za rast potrošačkih cena samo iz prvog kvartala 2011, jasno je da su obe ove stavke znatno nepovoljnije za penzionere nego da je izvršeno usklađivanje s rastom potrošačkih cena iz prethodnih pola godine. Njihov rast u oktobru bio je 1,1, u novembru 1,7 odsto, a očekuje se da tako bude i u decembru, kaže Nenadić.

Upitan kako komentariše ove „prećutne” izmene Zakona o PIO, i to po svim stavkama koje im je premijer obećao, Ljubisav Orbović, predsednik SSSS, kaže za „Politiku” da za ovo prvi put čuje od nas, te da mu je i ministar rada Rasim Ljajić pre dva dana potvrdio da će Zakon ući u proceduru onako kako su se dogovorili sa sindikatima. Kako bi proverio navode „Politike”, Orbović je zatražio malo vremena da se informiše kod svojih saradnika.

Pošto su mu potvrdili da je situacija baš takva, Orbović je izjavio da ne veruje da je „vlada do te mere spremna da podmeće javnosti i pregovaračima. Uputićemo pismo premijeru tražeći objašnjenje ko nas je i zašto prevario, kada je na sporazum o izmenama i dopunama Zakona o penzijama lično on stavio potpis i garantovao nam da će ove izmene ući u zakon”.

– Sramota je za vladu šta radi. Kako da građani više veruju bilo kome u Nemanjinoj 11, ako su mogli ovako nešto da urade. U ovim pregovorima učestvovali su i ministri rada i policije – kaže Orbović, dodajući da „nije čudo što se izglasavanje zakona ostavlja za gotovo poslednji radni dan ove godine. Time su samo hteli da dobiju na vremenu i spreče bilo koga da reaguje na ovaj sraman zakon”.

Na pitanje da li će sindikati pokušati da amandmanima u Skupštini ipak vrate zakon na ono što im je premijer obećao, on kaže da više neće ništa raditi, jer u Srbiji nema kome da se veruje.

– Ko nam garantuje da će i ako pristanu na izmenu kroz amandmane to i biti u zakonu. Pa i za ovo smo prevareni – ogorčen je bio Orbović.

AUTOR: Jasna Petrović, POLITIKA

ŠTRAJKOVI, PROTESTI I PLATFORMA VLADE

El. pošta Štampa PDF

Matematika je jasna. Dva put ništa je ništa, crva nije ni bilo.  Baš  kao što  pevac  Sofronije objašnjava u crtanom filmu zbunjenom mačoru da  crva nije ni bilo, tako i platforma vlade,  koja je juče dostavljena reprezentativnim policijskim sindikatima, objašnjava povećanje zarada zaposlenima u javnom sektoru .


Platforma vlade, dostavljena na pet adresa i to: Minstarstva prosvete, zdravlja, policije, pravde i kulture – očigledno ima za cilj da amortizije sve veće zahteve sindikata javnog sektora za povećanjem zarada.

Predloženi papir u vidu platforme, koju je potpisala ministarka Dragutinović, pored povećanja zarada  zaposlenih u javnom sektoru, predviđenih  Zakonom o budžetskom sistemu i Zakonom o budžetu za 2011.godinu, nudi i dodatno unapređenje materijalnog položaja zaposlenih u javnom sektoru .

Naravno, našeg čoveka ne interesuje makro i mikro ekonomska politika, statistika, igra brojki i slova, njega,  pre svega, interesuje -  koliko je to para u njegovom novčaniku? 

A sudeći po vladinoj ponudi  u vidu platforme, poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih zavisiće od realnih makroekonomskih kretanja i većeg rasta budžetskih prihoda od planiranih, odnosno, prostim jezikom naroda – povećanje zarada zavisiće  od ovogodišnjeg punjenja budžeta.

Kako su plate i penzije prema projekciji u decembru 2010. godine uvećane za  dva  odsto,  naredna planirana  povećanja očekuju  se u aprilu i oktobru, možda i julu  2011. godine, sve  u zavisnosti od rasta BDP, naravno,  ukoliko  taj rast bude  pozitivan.

Dakle, bez preciznih podataka - koliki bi to bio iznos novca u njihovom novčaniku.

Vruća sindikalna zima

Iako kraj predhodne,  i početak ove godine - karakterišu izuzetno niske temperature , sindikati javnog sektora potrudili su se da je podignu.  Na  najvećim temperaturnim mukama su ovih dana vlada, premijer, ministri, a posebno čelni ljudi  školstva i policije.

Od četiri reprezentativna sindikata obrazovanja koja su 28. januara započela seriju štrajkova po školama, dva  sindikata su i dalje u štrajku, kao i Nezavisni sindikat policije, koji traži povećanja zarada od 40 odsto.

Drugi reprezentativni sindikat, Policijski sindikat Srbije, sklopio je memorandum o razumevanju i zajedničkim akcijama sa drugim nereprezentativnim sindikatima policije i takođe zapretio štrajkom, ovoga puta dajući vladi zakonski rok do 18. februara -  da se izjasni i potpiše Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u policiji.

Da nailazi  “sindikalni cunami“ osetio je i doskorašnji ministar zdravstva Tomica Milosavljević, koji se na vreme povukao, izbegavši prvi jučerašnji udarni talas sindikata zdravstva  UGS Nezavisnost,  koji je protestvovao ispred Vlade Srbije zahtevajući veće zarade.

Novi sindikat zdravstva takođe traži veće zarade za zaposlene u svojoj grani od 30 odsto, preti početkom štrajka,  a predsednik tog sindikata Živorad Mrkić,  konstatuje da će novi ministar po dolasku morati da potvrdi da je zdravstvo mrtvo, konstatuje smrt i izvrši obdukciju. Imajući u vidu predlog da se mesto prvog čoveka zdravstva nudi Zoranu Stankoviću, inače iskusnom patologu, taj posao mu neće biti nimalo težak.

Zdravstvo na obdukciji, MMF u Beogradu, a Vlada na mukama

Danas će Novi sindikat zdravstva u 11.30, ispred zgrade Ministarstva zdravlja započeti štrajk upozorenja performansom “Zdravstvo na obdukciji”.  Generalni štrajk u zdravstvenoj delatnosti, uz minimum procesa rada ovaj sindikat najavljuje za 21. februar .

Misija Međunarornog monetarnog fonda (MMF) stigla je juče u Beograd, a svoj ostanak je najavila  do 22. februara. Od ponedeljka 14. februara počeće zvanični pregovori s ekonomskim delom Vlade, upravo istog dana kada i sindikati policije počinju razgovor sa Ministarstvom finansija u vezi pojedinih odredbi Posebnog kolektivnog ugovora za policiju.  

MMF već upozorava da je iz budžeta na plate utrošeno 120 miliona evra više od dogovorenog.  Takođe, zabrinuti su zbog sve većeg broja štrajkova u javnom sektoru i strahuju da bi Vlada pod pritiskom sindikata mogla da odmrzne zarade,  što bi ozbiljno narušilo dogovorenu  projekciju budžeta za 2011. godinu.

Znači, pare nisu problem - para nema !

Pavle Hedjesi

Sastanak policijskih sindikata i ministara odložen za sutra

El. pošta Štampa PDF

16. februar 2011.  --Pregovori dva reprezentativna sindikata policije sa ministrima finansija i unutrašnjih poslova Dianom Dragutinović  i Ivicom Dačićem o posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u policiji odložen je za sutra zbog obaveza ministara, rečeno je u tim sindikatima.


Lideri Policijskog sindikata Srbije i Nezavisnog sindikata policije Veljko Mijailović i Velimir Barbulov rekli su da će sindikalci razgovarati sa ministrima sutra, najverovatnije po okončanju redovne sednice Vlade.

Iz Nezavisnog sindikata policije (NSP), koji je do juče štrajkovao tražeći, između ostalog, povećanje plata zaposlenih u MUP-u i adekvatnu opremljenost službenika MUP-a, ranije je najavljeno da će tokom dijaloga zahtevati unapređenje položaja zaposlenih.

Drugi reprezentativni policijski sindikat - Policijski sindikat Srbije (PSS) odbio je da se pridruži juče zamrznutom štrajku do odgovora Vlade na Nacrt kolektivnog ugovora definisanog tokom pregovora oba sindikata sa resornim ministarstvom.

Iz PSS-a je najavljeno da će na predstojećem sastanku biti reči o finansiranju zaposlenih u policiji dok kolektivni ugovor ne stupi na snagu, čime će, kako je istaknuto, "biti rešeni ključni egzistencijalni problemi zaposlenih u MUP-u Srbije".

NSP je prekinuo štrajk nakon potpisivanja prokotola od šest tačaka za poboljšanje materijalnog položaja i poboljšanje uslova rada zaposlenih u MUP-u.

Protokolom je predviđeno da se prema štrajkačima ne preduzimaju nikakve disciplinske niti druge mere i da im budu isplaćene pune dnevnice za vreme štrajka tokom kojeg je poštovan minimum rada.

Nezavisni sindikat policije počeo je štrajk 3. februara, i složio se sa kolegama iz PSS-a da je potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora zajednički interes članova oba sindikata.

Izvor: Beta


ČESTITKA ŠTRAJKAČIMA ILI PROTOKOL ?

Protokol od šest tačaka za poboljšanje materijalnog položaja i poboljšanje uslova rada zaposlenih u MUP-u još uvek nije prezentovan javnosti, osim saopštenja , koje je danas slato iz ovog sindikata u policijske stanice. U njemu Nezavisni sindikat policije čestita na uspešnih 12 dana štrajka i obaveštava  da je  potpisan protokol, koji  još uvek niko nije video. 

INFO NPSS

Strana 18 od 163