Home » Organizacija

Organizacija

DOBRO DOŠLI U NOVI POLICIJSKO SINDIKALNI SAVEZ-NOVI OBLIK SINDIKALNOG ORGANIZOVANJA U POLICIJI…

organizacija

Novi policijsko sindikalni savez (Novi NPSS) je novoosnovana sindikalna organizacija zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, sa potpuno novim pristupom sindikalizmu i uopšte sindikalne organizovanosti.

Nastao je tokom 2016.godine, i od samog početka  postaje jedinstveni sindikalni pokret policajaca, kao iskonska težnja za poboljšanjem kolektivnih prava zaposlenih u policiji.

U skorije vreme očekuje se da Novi NPSS  ima veoma aktivnu ulogu na sveukupnoj sindikalnoj sceni Srbije, upravo zbog novog pristupa sindikalne organizovanosti,  sa   konkretnim,  i jasno definisanim ciljevima.

NAČELA NA KOJIMA POČIVA NOVI NPSS

 • Načelo zakonitosti u radu;
 • Načelo nezavisnog delovanja od poslodavca i organa vlasti;
 • Načelo profesionalnosti i edukovanosti;
 • Načelo radno-pravne osiguranosti zaposlenih

 

Pred naš sindikat nameću se obaveze, zadaci i aktivnosti. Program rada je podređen samo jednom interesu, a to je interes zaposlenih. Pred Glavni odbor sindikata – koji je po Statutu nosioc svih sindikalnih aktivnosti, postavljaju se generalno sledeći zadaci:

 1. Stalna pravna,sudska i inspekcijska zaštita,
 2. Stalna socijalna i zaštita životnog standarda zaposlenog i porodice,
 3. Staranje o bezbednosti i zaštite zdravlja na radu,
 4. Solidarnost sa drugim sindikatima u zajedničkim aktivnostima, posebno sa srodnim (policijskim) i sindikatima  Konfederacije,
 5. Stalna sindikalizacija u cilju povećanja članstva i sticanja reprezentativnosti,
 6. Stalna sindikalna i druga edukacija sindikalnih poverenika i članstva,
 7. Beskompromisna težnja ka profesionalizaciji sindikata,
 8. Priključenje međunarodnim policijskim asocijacijama.
 9. Otvorenost prema javnosti i saradnja sa srodnim strukovnim i drugim organizacijama, posebno onih koji se bave poboljšanjem bezbednosne politike, jačanju  ljudskih i građanskih prava, humanitarnom pomoći, kao i borbom I  prevencijom protiv
 10. Materijalno-finansijsko poslovanje u skladu sa Zakonom, Statutom i Pravilnicima sindikata.

NOVI POLICIJSKO SINDIKALNI SAVEZ je interesna organizacija zaposlenih koji udruživanjem i organizovanjem u savez ostvaruju svoja prava iz oblasti radno-pravnog statusa.