Home » Vesti » Obaveštenja » SKANDALOZNO-Zakon se donosi u strogoj tajnosti!ZAŠTO???

SKANDALOZNO-Zakon se donosi u strogoj tajnosti!ZAŠTO???

          Beograd, 15.novembar 2017.godine. Kao što smo i pretpostavljali, još jedan akt koji je od izuzetne važnosti ne samo za zaposlene u policiji već i za građane Republike Srbije, politička vrhuška MUP-a i Vlade R Srbije izradila je u tajnosti i daleko od očiju javnosti.

Novi policijsko sindikalni savez pokušao je da iskoristi zakonsko pravo i zatražio je dopisom broj 022/MK.17 od 22.09.2017.godine da MUP dostavi na uvid novi predlog izmene i dopune Zakona o policiji. Iako je zakonski rok da dobijemo odgovor 15 dana odgovor smo dobili posle 40 dana čekanja.

Na dopisu koji je dostavljen sindikatu očigledno je da je vršeno antidatiranje dopisa pa je navodno dopis rađen 10.10.2017.godine a sa pisarnice MUP-a-Odeljenja za obradu podataka, pritužbe i saradnju sa nezavisnim licima ekspedovano je dana 30.10.2017.godine dok je na pisarnicu SIV-2 predstavnicima sindikata uručeno  10.11.2017.godine.

          SKANDALOZNO-predstavnici kabineta ministra Stefanovića obmanuli su ne samo Novi policijsko sindikalni savez već i zaposlene i javnost. Da li će neko za to konačno da odgovara u skladu sa Zakonom?

          Iako se već dugo pojavljuju informacije da će doći do izmene i dopune Zakona o policiji niko javno nije digao glas i zatražio da iznese svoje predloge. Jedini koji je javno digao glas protiv ovakvog načina donošenja jednog po građane i zaposlene, izuzetno važnog Zakona je Policijski sindikat Srbije.

 Dana 14.11.2017.godine na internet sajtu Skupštine R Srbije u delu „Akti-zakoni u proceduri“ među zakonima koji su u proceduri za usvajanje našao se i aktPREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI. Tu se vidi da su predstavnici kabinetea ministra izneli neistine kada su odgovorili da praktično taj akt „ne postoji već je i dalje u radu“.

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI možete preuzeti ovde.

           Ono što je od veoma bitno i pozitivno po zaposlene stoji u članu 43.  Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji a odnosi se na penzionisanje po veoma povoljnim uslovima, konkretno sa 45 godina života i 15 godina efektivno provedenih na poslovima sa uvećanim trajanjem staža. Pored navedenih uslova neophodno je da zaposleni podnese zahtev. Ovakva mogućnost za penzionisanje određena je rokom i kako stoji u članu 82 ovog predloga, zaposleni mogu da iskoriste do 31.12.2018.godine kada prestaje da važi ovaj član.

Član 43.

Posle člana 173. dodaje se član 173a koji glasi:

„Član 173a

Izuzetno od propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju, po potrebi službe, policijskom službeniku koji radi ili je radio na specifičnim, odnosno operativnim poslovima i kojima dalji rad na tim poslovima ili u tim organizacionim celinama nije više moguć usled posebnih uslova rada ili uslova radnog mesta, a koji navrši 45 godina života i 15 godina efektivno provedenih na poslovima, odnosno radnim mestima u Ministarstvu na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, uz zahtev, može prestati radni odnos sa pravom na starosnu penziju, pre ispunjenja opštih uslova za sticanje starosne penzije. Ministar odlukom utvrđuje organizacione celine u kojima se obavljaju ili su se obavljali poslovi iz stava 1. ovog člana. Rešenje o prestanku radnog odnosa po osnovu stava 1. ovog člana donosi ministar uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra nadležnog za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja. Policijskom službeniku iz stava 1. ovog člana iznos penzije utvrđuje se u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. Policijskom službeniku iz stava 1. ovog člana kome prestane radni odnos po ovom osnovu pripada otpremnina u visini utvrđenoj u članu 175. ovog zakona.”.

 

Vaš Novi policijsko sindikalni savez!

x

Check Also

Policiju čeka novo povećanje plate, ovaj put 9%

             Beograd, 08.novembar 2018.godine. Zaposleni u javnom sektoru sledeće godine ...